Дослідження кубової міцності бетону неруйнівними методами контролю

На кафедрі будівельних конструкцій студентами-магістрами під керівництвом к.т.н., доцента Конончука О.П. проводяться наукові дослідження ефективності визначення кубової міцності бетону різних класів неруйнівними методами контролю та побудова індивідуальних градуювальних залежностей для оцінки точності вимірювань, а також встановлення впливу зміни класу та віку бетону на похибку випробувань різними приладами.

Студенти в приміщеннях науково-випробувальної лабораторії будівельних матеріалів, виробів та конструкцій самостійно проводять різноманітні дослідження із використанням сучасних приладів неруйнівного контролю. За результатами проведених досліджень публікують статті та тези доповідей конференцій в провідних фахових збірниках та журналах України. Результати отримані на основі проведених досліджень протягом навчання студенти мають змогу використати при написанні випускової магістерської роботи.

Студенти виготовляють дослідні зразки:

1

2 3 4

5

Студенти проводять дослідження приладами неруйнівного контролю міцності бетону:

7

6
11 10 9

За результатами проведених досліджень опубліковано цілий ряд наукових праць:

  1. Конончук О.П. Дослідження товщини захисного шару арматури магнітним методом / О.П. Конончук, Т.М. Кривецький, М.Ф. Бітківський // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25 – 26 листопада 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – Том 1. – С. 20 – 21.
  2. Конончук О.П. Експериментальні дослідження міцності бетону неруйнівними методами контролю / О.П. Конончук, М.Б. Найда // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25 – 26 листопада 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – Том 1. – С. 162.
  3. Дослідження кубової міцності бетону неруйнівними методами контролю / Н. М. Ксьондзик, М. І. Борис, М. В. Вербіцький, О. П. Конончук // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — Том I. — С. 244-245. — (Фізико-технічні основи розвитку нових технологій).