Історія кафедри

Кафедра будівельних конструкцій

Кафедра “Будівельних конструкцій” є підрозділом факультету інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) Тернопільського національного технічного університеті імені Івана Пулюя. Створена кафедра  1 вересня  2016 року згідно наказу №4/7-601 шляхом перейменування кафедри графічного моделювання. На кафедрі організовано дві секції: секція  «Будівельних конструкцій, будівель і споруд» та секція «Графічного моделювання».

Навчальний процес кафедри забезпечують шість науково-педагогічних працівників.

Кафедра “Будівельних конструкцій” здійснює викладання дисциплін пов’язаних з розрахунком та експлуатацією будівельних кострукцій, виробничою базою в будівництві, інноваційними та комп’ютерними технологіями в будівництві, а також  графічних дисциплін: «Інженерна графіка», «Нарисна геометрія», «Комп’ютерна графіка». Дисципліни викладаються на факультеті інженерії машин, споруд та технологій, факультеті прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, факультеті комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, та на факультеті по роботі з іноземними студентами.

Історія секції «Графічного моделювання» починається із організацією в 1960 р. Тернопільського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту (ЛПІ). Створено секцію нарисної геометрії та графіки, яку очолив Шевченко Степан Тихонович. В склад секції входили випускник Львівського політехнічного інституту Мельник Роман Васильович і випускник Львівського лісотехнічного інституту Головатий Михайло Миколайович.

В 1965 році створена кафедра “Нарисної геометрії та графіки”. Очолив кафедру Шевченко С. Т. Склад кафедри поповнився інженером – механіком Гаєвським Ярославом Михайловичем, випускником Української сільськогосподарської академії (УСГА), інженерами – механіками із ЛПІ : Миликом Михайлом Павловичем, Курантом Романом Петровичем, інженером гірняком із Київського політехнічного інституту (КПІ) Назарком Зиновієм Івановичем, інженером механіком, випускником з Київського автодорожнього інституту Лисенком Леонідом Власовичем  та гірняком з Донецька Бойком Іваном Андрієвичем.

В 1974 р для будівельних спеціальностей на кафедрі організовується читання додаткового курсу з інженерної геодезії, який було доручено вести асистентам Варишнюк Аллі Василівній та Данильченко Світлані Михайлівні, які поповнили  кафедру. Курс нарисної геометрії з її спеціальними розділами було доручено  старшому викладачу Гаєвському Я.М.

Розгортається науково-методична робота по виданню посібників для студентів з різних тем курсу нарисної геометрії , креслення та інженерної геодезії.

З 1980 р. по 1985 р. очолював кафедру лауреат Ленінської премії кандидат технічних наук, доцент Бабенко Сергій Федорович. Кафедра веде відповідну науково-методичну та виховну роботу. В 1980 р. Милик М.П. захистив кандидатську дисертацію по темі “Дослідження процесу ректифікації в апаратах прямої дії”.

Після переїзду Бабенка С. Ф. в Кривий Ріг в 1985 р. кафедру очолив доц. Милик М.П. Природжений лідер, людина непересічного організаторського таланту, генератор і втілювач ідей розвитку навчально-виховного процесу, Милик М.П. багато зробив для розвитку матеріально-технічної бази кафедри, її комп’ютеризації. Його цілеспрямованість, вимогливість і справедливість, відчуття нового сприяли згуртуванню працівників кафедри в міцний колектив, де панують морально-психологічні цінності.

Вперіод з 1982 р. по 1987 р. Милик М.П – декан механіко-технологічного факультету Тернопільського філіалу Львівського політехнічного Інституту (ТФЛПІ).

Значний  внесок в розбудову кафедри і підготовку висококваліфікованих інженерів зробили кандидат технічних наук Мельник Роман Васильович, старший викладач Бойко Іван Андрійович, асистент Стець Марія Петрівна, старший викладач Гаєвський Ярослав Михайлович, асистент Столярчук Володимира Миколаївна, старший викладач Євгеньєв Леонід Миколайович, асистент Висоцька Віра Петрівна, асистент Багірян Борис Несторович, асистент Гринчишин Надія Тадеївна. Своєю сумлінною працею ветерани кафедри заслужили добру пам’ять, шану і вдячність.

Працівниками кафедри стають наші випускники: Жаровський Олег Степанович, Рассказов Юрій Сергійович, Зелінський Олександр Богданович, Лапішко Лілія Михайлівна, Ус Лариса Василівна.

В 1990 р. склад кафедри поповнив к.х.н. Ковбашин В.І., який в 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальностю 02.00.01 на тему “Кординаційні ціаніди вольфраму та їх каталітичні властивості”.

З 1991 року працює на кафедрі випускник ТФЛПІ інженер-механік Пік Андрій Іванович. У зв’язку з комп’ютеризацією навчального процесу запроваджуються нові курси “Комп’ютерна графіка” та “Інженерна та комп’ютерна графіка”. Читання їх покладено на асистента кафедри Піка А.І.

Після забезпечення кафедри комп’ютерною технікою в 1998 році викладання дисциплін переходить на якісно новий рівень.

В 1997 році склад кафедри поповнив к.т.н. Балабан С.М., який в 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Фільтраційне сушіння теплоізоляційних матеріалів” зі спеціальності 05.17.08 “Процеси і апарати хімічної технології”.

З приходом на кафедру в 1992 р. архітектора Маркович Марії Йосипівної організовується читання нових дисциплін “Основи дизайну”, “Комп’ютерний дизайн”, “Художнє конструювання”.

Під керівництвом зав. кафедрою Милика М.П.  в період з 1991 по 1994 виконується  вперше в історії нашого навчального закладу науково-дослідна робота по держбюджетній тематиці в галузі спиртової промисловості. Організовуються курси “Комп’ютерний дизайн”.

В 1991 р. у зв’язку із створенням  Тернопільського приладобудівного інституту кафедра нарисної геометрії і графіки перейменовується в кафедру графічного моделювання.

В 90-х роках на кафедрі працюють к.т.н., доцент Куц Віктор Петрович, к.т.н., доцент Волікова Наталя Василівна, к.т.н., доцент Курко Андрій Михайлович, асистент Кіцак Василь Андрійович, інженер Зубченко Олександр Іванович.

В 1999 р. Пік А.І. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.20.01. “Механізація сільськогосподарського виробництва” на тему “ Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах”.

В 2006 р. ст. викладач Маркович М.Й захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.17.06  “Декоративно-прикладне мистецтво” на тему “ Українські художні світильники в контексті європейського мистецтва”.

Науково-дослідна робота ведеться в харчовій промисловості (Милик М.П., Ковбашин В.І.), хіміко-технологічній (Ковбашин В.І, Милик М.П., Балабан С.М, Волікова Н.М.). аграрно-промисловому комплексі (Пік А. І., Курко А.М.), в сфері дизайну (Маркович М.Й).

За результатами наукової та науково-методичної роботи викладачами кафедри зроблено доповіді та опубліковано тези за матеріалами конференцій в мм. Львові, Тернополі, Н.Новгороді, Полтаві, Одесі, Харкові, Бєлгороді, Дніпропетровську, Москві, Гомелі.

Після смерті в 2004 р. завідувача кафедри Милика М.П. обов’язки завідувача кафедри покладено на к.т.н., доц. Балабана С.М..

В 2006 р. Вченою Радою Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя завідуючим кафедрою графічного моделювання обранок.т.н., доц. Піка А.І.

За кафедрою закріплені дисципліни: нарисна геометрія, інженерна графіка, інженерна та комп’ютерна графіка, комп’ютерна графіка, основи дизайну, комп’ютерний дизайн, художнє конструювання, комп’ютерне проектування в галузі.

На кафедрі постійно працюють науко-методичний семінар, регулярно проводяться відкриті заняття та взаємовідвідування занять. Ведеться робота по створенні дистанційних курсів навчання.

Викладачі кафедри підвищують свій професійний рівень проходженням стажування.

Із організацією кафедри будівельних конструкцій (2016 рік) колектив поповнився кандидатом технічних наук Конончуком Олександром Петровичом, кандидатом технічних наук, доцентом Ігнатьєвою Вікторією Борисівною та провідним інженером Якубишиним Олегом Михайловичом, які склали осередок секції «Будівельні конструкції, будівлі і споруди».

Керівником секції «Будівельні конструкції, будівлі і споруди» призначено Конончука Олександра Петровича, який в 2013 року захистив у дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди на тему: “Робота нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених композитними матеріалами за дії малоциклового навантаження”.

На кафедрі будівельних конструкцій працює дружний і високопрофесійний колектив, якому під силу вирішувати складні завдання, що стоять перед вищою школою.

На даний час на кафедрі працюють: завідувач кафедрою, кандидат технічних наук, доцент Пік Андрій Іванович; кандидат хімічних наук, доцент, член Нью-Йорської академії наук Ковбашин Василь Іванович; кандидат технічних наук, доцент Балабан Степан Миколайович; кандидат технічних наук Конончук Олександр Петрович; кандидат технічних наук, доцент Ігнатьєва Вікторія Борисівна; кандидат технічних наук Скиба Олена Павлівна; провідний інженер Якубишин Олег Михайлович; інженер 1 категорії Чиж Віталій Михайлович.